2023. március 21. - Benedek napja
Kedd
Min:8°
Max:17°
Szerda
Min:7°
Max:16°
Csütörtök
Min:9°
Max:18°
Péntek
Min:9°
Max:19°
Szombat
Min:9°
Max:14°
Önkormányzat

Képviselő-testületi összefoglaló - Elfogadták a költségvetést
2023-02-24 - Százhalombatta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-án tartotta az idei év első ülését, melynek napirendjén mintegy 25 téma megtárgyalása szerepelt. A napirendek sorában a legjelentősebb a 2023. évi költségvetési rendelet megalkotása és az ezzel összefüggő döntések meghozatala volt.
Elvi döntést hozott (szándéknyilatkozatot tett) a Képviselő-testület az óvodai ellátást, valamint az időskorúakról való gondoskodást érintő intézményi átszervezésről. Alapítói ülés keretében több, az Önkormányzat által alapított gazdasági társaság működését befolyásoló döntés született. Zárt ülés keretében döntött a testület a március 15-i városi ünnepségen átadandó kitüntetések odaítéléséről.
 
Képviselő napirend előtti hozzászólások
A napirend előtti hozzászólások sorát Szalai Attila kezdte meg két témában. Hozzászólásában elsőként az utóbbi időben – különösen a Déli lakónegyedben – sajnálatosan egyre gyakrabban előforduló "falfirkák" elleni hathatósabb féllépést szorgalmazta az érintettek részéről. A rendőrség eljárást indítani ugyanis csak akkor tud – tettenérés kivételével – az elkövetőkkel szemben, ha a lakók feljelentést tesznek. Felhívta a társasházi közös képviselők figyelmét erre az eljárási rendre. Hozzászólása második részében az új parkolók építésével összefüggésben elhangzott negatív észrevételekre reagálva kérte a lakosság türelmét. A parkoló bővítésére szükség volt, ami sajnos a zöldfelületek csökkenése nélkül nem megvalósítható.  
 
Kovács Lajos csatlakozott Szalai Attila által elmondottakhoz. Az új parkolók létesítésével kapcsolatos kérdéskört csak kompromisszumos hozzáállással, türelemmel lehet kezelni. A meglévő parkolók bővítése tovább nem volt elodázható, és ez sajnos a zöld területek csökkenését vonja maga után. A vagyonnyilatkozatokat nyilvántartó bizottság elnökeként tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy a jogszabályban előírt január 31-ei határidőre mindenki leadta vagyonnyilatkozatát, a bizottság azokat rendkívüli ülésén nyilvántartásba vette. A képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvánosak, azokba az érdeklődő polgárok betekinthetnek, erre minden hónap első csütörtökén van lehetőség a Polgármesteri Hivatalban. A betekintésre vonatkozó igényeket előzetesen jelezni kell a Szervezési és Önkormányzati Irodánál.
 
Lukács Bernadett elmondta, a Törökországban bekövetkezett földrengés károsultjainak megsegítése érdekében Törökország Magyarországi Nagykövetsége adománygyűjtést hirdetett, a felajánlásokat a Barátság Kulturális Központban lehetett leadni. Örömmel adott tájékoztatást arról, hogy nagyon eredményes volt a gyűjtés, a beérkezett adományokat február 24-én szállítják el és adják át a nagykövetség részére. Köszönetet mondott az adományozóknak és mindenkinek, aki részt vett az adományok gyűjtésében, illetve a szervező munkában.
 
Szabó Gábor arról tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait és a város közvéleményét, hogy a Matta-kertben a közelmúltban átadott parkoló teljes kihasználtsággal működik, jól szolgálja az ott lakók igényeit. Köszönetet mondott továbbá a Barátság Kulturális Központ vezetőjének és munkatársainak, hogy az utóbbi hónapokban a Zenálkó Etel Közösségi Házban rendkívül színvonalas, szinte mindig teltházas rendezvényekkel, programokkal örvendeztették meg az érdeklődő polgárokat.  
 
Napirendek tárgyalása:
 
Az egészségügyi alapellátást érintő előterjesztés tárgyalása során döntött a Képviselő-testület arról, hogy térítésmentesen biztosítja az agyhártyagyulladás elleni több komponensű, nagyobb hatóanyagú védőoltást a városban állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 1 éves (12-18 hónap közötti korosztályú) gyermekek részére. Tájékoztatót hallgatott meg továbbá az egészségügyi alapellátást érintő jogszabályi változásokról, a háziorvosokkal kötött feladat-ellátási szerződések módosításáról, valamint a városi háziorvosi utánpótlási, mentorálási rendszer, az úgynevezett Modellprogram működéséről.
A szakellátással kapcsolatosan tárgyalta meg a testület az időpont-előjegyzési rendszer működése során észlelt problémák rendezése érdekében megtett intézkedésekről szóló tájékoztatót, majd döntés született a teljesítményfinanszírozásra történő áttérésből adódó finanszírozási nehézségek átmeneti kezeléséről.
A Képviselő-testület határozatában rögzítette, hogy szükségesnek tartja a járóbeteg szakellátás és az egynapos sebészet teljesítményének fokozását, tekintettel arra, hogy az Egészségbiztosítási Alapból megvalósuló finanszírozás esetében az átlagfinanszírozásról a teljesítményfinanszírozásra térnek át ez év február hónaptól. Ezzel összefüggésben felkérte a Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány Kuratóriumát és az Egészségügyi Központ Főigazgatóját az Alapból származó forrásokból történő teljesítmények növelése, valamint a kapacitásbővítés lehetőségeinek vizsgálatára azzal, hogy a téma tárgyalására a testület áprilisi ülésén kíván visszatérni.
 
Jóváhagyta a Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozóan a SZÁKOM Nonprofit Kft-vel kötendő keretmegállapodást.
 
Alapítói ülésen döntött a Képviselő-testület az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok felügyelő bizottságai ügyrendjének jóváhagyásáról, módosította továbbá a BATTAVAGYON Kft, valamint a SZÁKOM Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatát.
Szintén alapítói jogkörében eljárva hagyta jóvá a Képviselő-testület a Halom Televízió Nonprofit Kft-vel, valamint a Promotion Service Nonprofit Kft-vel kötendő keretszerződéseket, amelyek a közcélú, közszolgálati televízió, illetve az írott sajtó útján történő tájékoztatással összefüggő feladatok ellátására irányulnak.
 
A városi energiafelhasználás csökkentésével kapcsolatos döntései sorában a testület jóváhagyta a SZÁKOM Kft, a Korshak Kft, valamint a Sporthalom Kft. Energiaracionalizálási Beruházási Projektjei megvalósítását célzó beruházásait.
 
Sokakat érzékenyen érintő kérdésben kényszerült elvi döntést hozni a Képviselő-testület, mely az óvodák átszervezésére és ezzel együtt az idős emberekről való intézményes gondoskodás bővítésének lehetőségére irányult. A csökkenő lakosságszám, a születések számának csökkenése, ugyanakkor az idősebb korosztályba tartozók számának emelkedése arra késztette a döntéshozókat, hogy az intézményhálózat működtetését gondolják át. Az óvodák létszámát áttekintve, a szakemberek véleményét megismerve, a már több éve kialakult helyzet orvoslása érdekében született meg az a javaslat, mely szerint a legkevésbé kihasznált Százszorszép Óvoda megszüntetése jelenthet megoldást úgy, hogy az óvodai ellátás az átszervezés után megmaradó négy óvodával továbbra is magas színvonalon biztosítható, ugyanakkor lehetőség nyílna az Idősek Tartós Bentlakásos Otthonának bővítésére is. Ennek érdekében a testület szándékát fejezte ki a Százszorszép Óvoda 2023. augusztus 31. napjával történő megszüntetésére és a köznevelési intézményhálózat átszervezésére. A végleges döntés meghozatala érdekében szükséges javaslatokat a Képviselő-testület soron következő ülésére kell majd előterjeszteni.
 
Költségvetési rendelet alkotás témakörben elsőként a 2022. évi költségvetésről szóló rendeletét módosította a Képviselő-testület. Ennek során a 2022. évi költségvetés bevételeit 12.347.637.636 Ft összegben, kiadásait 11.105.531.014 Ft összegben, egyenlegét 1.242.106.622 Ft többletben állapította meg.
A 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során fő elvként került meghatározásra, hogy a korábbi éveknél még fokozottabban kell törekedni a reális, megalapozott és teljesíthető bevételek teljeskörű felmérésére, a kiadások tekintetében pedig a takarékos, megfontolt és fegyelmezett gazdálkodás szerint történő kiadások tervezésére.
A legfontosabb cél volt a kiegyensúlyozott és takarékos gazdálkodás, az ellátások színvonalának biztosítása és a megtakarítások reálértékének hosszútávon történő megtartása.
A költségvetés tervezésénél figyelembe kellett venni, hogy szolidaritási hozzájárulás címén 2023-ban 2.132.112.148 Ft kerül elvonásra Százhalombatta Város Önkormányzatától.
A 2023. évi költségvetési rendelet megalkotását megelőzően a Képviselő-testület több mint 50 - jelentős összegű támogatási összeget tartalmazó - határozatot hozott alapítványok, egyesületek támogatási kérelmének elbírálásáról, illetve a költségvetés végrehajtását célzó feladatok meghatározásáról. E döntési sorozat után alkotta meg a Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét a következő főösszegek szerint:
Az Önkormányzat 2023. évi kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatai kiadásainak fedezetét biztosító költségvetési bevételeit
9.993.839.544 Ft összegben,
Kiadásait 14.284.240.320 Ft összegben,
Költségvetési egyenlegét 4.290.400.776 Ft hiányban állapította meg.
 
Önkormányzatunk számos civil szervezetnek nyújt az idén is támogatást, a többek között a százhalombattai sportszervezeteknek, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének, a Százhalombattai   Mentőállomásnak, a   Pest   Megyei   Katasztrófavédelmi   Igazgatóság   Érd
Katasztrófavédelmi Kirendeltégének, a Pest Megyei Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, a Százhalombattai Rendőrőrsnek, a Szülők Fóruma Egyesületnek, a Sérültekért
Alapítványnak, a Battai Cserkészekért Alapítványnak. Támogatottak között van a Sírius Állat-
és   Természetvédő Alapítvány, a   Százhalombattai   Állat-   és   Természetvédő   Egyesület, a
SZIKE, a Százhalombattai Közbiztonsági Egyesület  Polgárőr  Szervezete, a Magyarok
Öröksége Alapítvány és a Gondoskodás 2000 Ápolási Szolgáltató és Oktatási Kft., valamint a
százhalombattai nyugdíjas klubok, egyházak és nemzetiségi önkormányzatok.
Megtárgyalta a testület a Százhalombattai Eötvös Loránd Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Tagozatos Általános Iskola támogatási kérelmét és döntött arról, hogy vissza nem terítendő
támogatást nyújt az iskola kültéri pálya felújítására.
A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is biztosítja az Önkormányzat az iskolai látás és ortopédédiai szűrővizsgálatokat, valamint a rotavírus elleni védőoltást.
 
A Szent László út 17. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan használatával, illetve hasznosításával összefüggésben készült előterjesztést megtárgyalva a szükséges műszaki munkák - almérők beszerelése, elektromos rendszer korszerűsítése - pénzügyi fedezetét a költségvetésben biztosította a döntéshozó, míg a helyiségcsoport két helyisége tekintetében a bérlőkkel való egyeztetésre irányuló határozatok születtek.
 
Három rendezvény esetében döntött a testület arról, hogy a kérelmezők részére a nemzeti vagyonról szóló törvény, valamint az Önkormányzat vagyonrendelete alapján a Barátság Kulturális Központ helyiségeit térítésmentesen biztosítja a rendezvény idejére.
 
Név szerinti szavazással módosította a testület a helyi adókról szóló rendeletét.
 
Döntés született 2 db önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás szolgálati jellegű bérlakássá történő átminősítéséről, a városban dolgozó, illetve szolgálatot teljesítő közalkalmazottak, köztisztviselők, rendvédelmi szerv dolgozói lakhatási lehetőségének biztosítása érdekében.
 
Zárt ülés keretében döntött a Képviselő-testület a március 15-ei városi ünnepségen átadandó "Város Díszpolgára" Cím adományozásáról, valamint egyes kitüntető díjak, elismerések odaítéléséről. (Forrás: battanet.hu)
 
  
 
 

AKTUÁLIS
2023-02-07 - Nagyon sok köszöntést kaptam az 55. születésnapom alkalmából. Többségét szeretetből vagy tiszteletből, de volt, aki udvariasságból vagy megszokásból teszi ezt.
2023-01-05 - Életének 87. évében elhunyt Gábor Artemisz (Debrecen 1936. – Budapest 2022.) koloratúrszoprán énekes, százhalombattai kórusok hangképző tanára.
2023-01-03 - Elhunyt Mentusz Lászlóné.
Dobogós battai páros teniszben
2023-03-20
Az előkelő harmadik helyet szerezte meg Dávid Roland és Nádasy Gergely a férfi páros versenyszámban a február végén, Pécsen megrendezett a fedett pályás Magyar Bajnokságon – tájékoztatta lapukat Dénes Tibor, a VUK SE Tenisz Szakosztályának edzője.

Munkában a polgárőrök - Februári beszámoló
2023-03-20
Megkezdődött az új jelentkezők képzése, ez sok feladattal jár, de boldogan látjuk el.

SÁRKÁNYHAJÓ VERSENY SZÁZHALOMBATTÁN A FÜREDI PIKNIKEN
2023-03-20
Százhalombatta Város Önkormányzata és a Sporthalom Nonprofit Kft. 2023-ban ismét meghirdeti korábban népszerűvé vált sárkányhajó versenyét a Csónakázó tavon.

Szánhúzó kutyával két keréken - Százhalombattai Európa-bajnok
2023-03-10
Talán nem sokan tudják, pedig a városnak kontinens bajnoka van kutyás terepkerékpározásban Szakács Teodóra személyében, de édesanyja Szakács Andrásné, Zsófia is remek eredményeket ért el a sportágban.

Éljenek a hölgyek!
2023-03-10
A hölgyeket köszöntötte Nőnap alkalmából az Önkormányzat; Vezér Mihály polgármester ellátogatott az Idősek Gondozóházába, a főtéri városi ünnepségen pedig a Képviselő-testület férfi tagjaival együtt adtak át virágokat március 8-án.

Parkoló építési program - Elkészült 11 db parkoló
2023-03-10
Időben befejeződtek az Október 6. és a Március 15. utcában a parkolók építési munkálatai.

Nemzetközi versenyen jártak a modellvitorlázók
2023-03-07
A százhalombattai Dunamenti Energia Modellező Klub maroknyi kis csapata – 5fő + 2 fő támogató – képviselte a magyar modellvitorlázókat a horvátországi, rogoznicai IOM hajóosztály bajnokságán a március 2-4-én. A versenyről – amelyet helyezésekkel zártak a battaiak – Kunvári Sándor egyesületi tag számolt be.

HALOMJÁRÁS
2023-03-07
A KÉSZ Százhalombattai Csoport helytörténeti túrát szervez március 18-án. Indulás 9.00 órakor a Százhalombatta – Régészeti Parktól.

A leggyorsabb babát köszöntötték
2023-03-07
Horeczky Márton Zalán az év első százhalombattai újszülöttje, aki 2760 grammal, 47 cm-rel, január 5-én látta meg a napvilágot.

Itthon tartották a két pontot
2023-03-06
26-28-ra győzött a Százhalombattai KE a Tata csapata ellen az NB I/B férfi kézilabda bajnokság március 4-i fordulójában - Tallér Zsolt, a battai klub technikai igazgatójának beszámolója.

Tegyünk együtt az elektronikus pénzforgalom biztonságáért!
2023-03-05
A digitalizáció révén egyre hangsúlyosabbá válik az elektronikus pénzforgalom, ezzel párhuzamosan pedig megfigyelhető, hogy a sikeres visszaélések száma és aránya is növekszik – figyelmeztet az Érdi Rendőrkapitányság.

Víz világnapi tisztító akció
2023-03-04
A százhalombattai Hulladékkommandó Társadalmi Járőrszolgálat 2008 óta többször megtisztította a városban lévő vízpartok környékét, amely idén a Víz világnapja alkalmából sem maradhat el.

Ünnepi szemétszállítás
2023-03-02
Változatlan rendben történik március 15-én (szerda) a lakótelepen a kommunális hulladék, illetve Dunafüreden (Damjanich u.-tól a Csónakház irányába eső rész) és Újtelep/Urbárium városrészben a zöldhulladék elszállítása – tájékoztat a SZÁKOM Nonprofit Kft.    

Kevésen múlt
2023-03-01
32-31-es vereséget szenvedett idegenben a Százhalombattai KE Kecskemét csapatától az NB I/B férfi kézilabda bajnokság február 24-i fordulójában – Tallér Zsolt, a battai klub technikai igazgatója beszámolója.

Battai sportolók a magyar sportlövő-válogatottban
2023-03-01
A Százhalombatta Lövészklub életében nem mondhatni, hogy minden zökkenő mentesen telik, bár a körülményekhez képest mindenki remekül teljesít.

Áldozatsegítői Pont az Érdi Rendőrkapitányságon
2023-02-28
Az Európai Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját, ez a nap azóta számos országban – Magyarországon 1993 óta – az áldozatok napja – hívja fel a figyelmet a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya.

Lengyel diákcsere program az Arany iskolában
2023-02-28
Öt diák és két kísérő pedagógus képviselte iskolánkat a The Future is your Challenge új Erasmus+ projekt első diákcsere programján a II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki lengyel partneriskolában Siemianowicach Śląskich városában. Csapatunkon kívül még 5 olasz diák és két kolléga érkezett és töltötte velünk együtt el az élményekben gazdag egy hetet. 

Új sekélygáz-kutakat állít termelésbe a MOL Kelet-Magyarországon
2023-02-28
Három sikeres sekélygáz-fúrást hajtott végre Kelet-Magyarországon a MOL az elmúlt két hónapban, kettőt Komádi térségében, egyet pedig Álmosdon.

Battai éremeső hazai pályán
2023-02-28
54 érmet – 10 arany, 19 ezüst, 25 bronz – szerzett a Százhalombattai VUK SE Úszóklubja a XII. Rövidpályás Szenior Országos Bajnokságon február 18-19-én.

Szalai János Emlékverseny
2023-02-24
A Százhalombattai VUK SE Úszó Szakosztálya idén immár 20. alkalommal rendezte meg a Szalai János Emlékversenyt február 12-én.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor kukac mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.