Elfogadták az új gondozóház koncepciótervét - Képviselő-testületi összefoglaló
2023-09-27 - Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testülete több mint 25 napirendi pontot tárgyalt meg a szeptember 27-i ülésen. Kiemelkedő jelentőségű volt a költségvetés módosításához kapcsolódóan számos egyesületi és alapítványi kérelem támogatása. Zöld utat kapott az 50 férőhelyes gondozóház koncepcióterve, így elkezdődhet a hatósági engedélyek megszerzéséhez szükséges folyamat.
Ebben az évben is döntés született a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázathoz történő csatlakozásról. Alapítói ülés keretében döntött a Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2023. I. félévi gazdálkodásukról szóló tájékoztatóik elfogadásáról.
Zárt ülésen határoztak a képviselők az önkormányzat által alapított Pro Urbe Százhalombatta kitüntetés, a Szociális Munkáért Elismerő Oklevél odaítéléséről, valamint javaslatot tettek a Pest Vármegyei Közgyűlés által alapított kitüntető díjak adományozására.
 
Napirend előtti képviselői hozzászólások:
Szalai Attila tolmácsolta a polgárőrség köszönetét a polgármester és a Képviselő-testület felé a város részéről az egyesületnek nyújtott támogatásáért. Köszönetet mondott az idei évben nagyszerűen megrendezett Battai Napok szervezőinek.
Örömtelinek nevezte, és köszönetét fejezte ki a Képviselő-testületnek, hogy az idei költségvetési rendelet megalkotásakor és a módosításakor is nagyon sok olyan elem került a város költségvetésébe, amelyek jelentősen javítják a lakosság közérzetét.
 
Nagy Balázs alpolgármester köszönetét fejezte ki a Képviselő-testület tagjainak, Kovács Lajos szakbizottsági elnöknek azon hathatós támogatásáért, amelynek eredményeként 60 db forgalom gátló oszlop került kihelyezésre a Kodály Zoltán sétányon. Ezzel gyakorlatilag megszűnt a korábban gyakran és joggal kritizált autós közlekedés a sétányon, jelentősen növelve a lakosság biztonságérzetét.
 
Lukács Bernadett elmondta, hogy számos nagyszerű kulturális rendezvény volt a városban az elmúlt időszakban. Kiemelte, hogy nagyon jó visszhangja volt a mintegy 2000 fő jelenlétében lebonyolított nyári Kun Péter Emlékkoncertnek, melyben hangsúlyos szerepe volt a Sing Sing együttesnek. Nagyon szép és megható volt a rendezvényhez kapcsolódóan megszervezett temetői megemlékezés is. Köszönetet mondott a szervezőknek a nagyszerű munkáért, valamint a Képviselő-testület tagjainak a támogatásért.
Megfontolásra javasolta a rock zene iránt érdeklődő városlakók igényeit szolgáló, a százhalombattai ifjú zenészeket támogató jövőbeni nyári fesztivál megrendezését.
 
Szabó Zoltán megköszönte a Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda vezetőjének és munkatársainak, a városi zöldfelületeket kezelő szakcég (ZÖFE) vezetésének gyors és hathatós segítségét a választókörzetét érintő lakossági javaslatok terén.
Tájékoztatott arról, hogy a Piac téren található SPAR raktárépületén lévő rendkívül zajos klíma berendezés miatt megkeresték az áruház vezetését, ígéretet kaptak arra, hogy igyekeznek a lehető legrövidebb időn belül orvosolni a problémát.
Köszönetét fejezte ki a Remény Bajnoka Alapítványnak, hogy a közelmúltban a városi iskoláknak tableteket adományozott, melyeket a már meglévő gépekkel együtt nagyon jól tudnak hasznosítani a tanulók.
 
Sinka László az egyébként gondozott és rendezett városi temetőben megtartott szertartások hangminőségi problémáira hívta fel a figyelmet, és mielőbbi intézkedést javasolt. A gyenge hangosítás miatt ugyanis nem hallhatóak a beszédek a szertartásokon. Kérte, hogy a megoldás érdekében a temetkezési cégekkel vegyék fel a kapcsolatot az illetékesek.
A képviselő elmondta továbbá, hogy a valóban nagyon színvonalas Battai Napokon meghívásunkra részt vett lengyel testvérvárosunk, Brzesko küldöttsége is. Köszönetüket és elismerésüket tolmácsolta a polgármesternek, a Képviselő-testület tagjainak és a szervezőknek a magas színvonalú rendezésért és a részükre szervezett színvonalas programokért. Továbbá tolmácsolta Brzesko város polgármesterének üdvözletét a város lakossága felé.
 
Török Sándor alpolgármester hozzászólásában felhívta a városlakók figyelmét, hogy az idén október 6-étől október 31-ig lesz lehetőség tüdőszűrésen való részvételre. Az Önkormányzat továbbra is térítésmentesen biztosítja ezt a szolgáltatást.
Továbbá tolmácsolta Lévai Ferenc elnök kérését, amely szerint a Réti majorban tudnak még gyermek csoportokat fogadni és részükre térítésmentesen programokat szervezni. Az érdeklődőknek csupán az utazási költségeket kell megtéríteniük.
 
Vezér Mihály polgármester arról tájékozatott, hogy az Érdi Rendőrkapitányság vezetője, Nogula Tamás r. alezredes saját döntése nyomán leszerel az állományból; a városvezető elismerését és köszönetét fejezte ki eddigi munkájáért Az új vezető személyéről még nem tud hivatalos tájékoztatást adni, de a vezetés folyamatos lesz.
A Széchenyi István Technikum és Gimnázium vezetőjének köszönetét tolmácsolta a Képviselő-testület tagjainak, az iskolának nyújtott jelentős önkormányzati támogatásért, amelynek révén megújultak a tornatermi öltözők, illetve a tanulók nagy örömére futópálya készül. Továbbá köszönetüket fejezték ki a szolgálati lakások biztosításáért is, amelynek révén két szaktanár lakhatási gondjai, ezáltal a diákok oktatása is megoldódott.
 
Napirendi pontok tárgyalása:
A vonatkozó jogszabályi előírások szerint a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztosítása érdekében az ellátásért felelősnek (önkormányzat) és a szolgáltatásért felelősnek (Fővárosi Vízművek) közösen, hosszú távú, minimum 15 évre szóló Gördülő Fejlesztési Tervet kell készíteniük. Ennek megfelelően a Képviselő-testület az ivóvíz és a szennyvíz ágazat tekintetében egyaránt elfogadta a 2024-2038. évekre vonatkozó beruházási, felújítási és pótlási terveket. Egyúttal döntöttek a 2024. évre meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezet költségvetésben történő biztosításáról.
E témához kapcsolódóan született döntés a 2023-2037. évekre vonatkozó tervben a 2023. évre meghatározott egyes feladatok átütemezéséről, illetve új igényként jelentkező feladat tervezéséről, valamint a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról is.
 
Az Érdi Tankerületi Központ Igazgatója a 2024/2025. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatárok kialakításához kérte ki az Önkormányzat véleményét. A Képviselő-testület határozatában rögzítette, hogy az eddigi döntéseit is alapul véve változatlanul javasolja fenntartani az általános iskolai felvételi körzethatárokat, azzal a kiegészítéssel, hogy a Köztársaság tér Szél Pál térré történő átnevezése a körzethatárok megállapításakor kerüljön rögzítésre.
 
Az egészségügyi szakellátással összefüggő napirendi pont tárgyalása során a Képviselő-testület a Százhalom Egészségügyi Központ járóbeteg szakrendeléseire történő – Vezér Mihály polgármester által kezdeményezett – új időpont előjegyzési rendszerrel kapcsolatos tájékoztatót meghallgatta és elfogadta. Az új, több csatornás előjegyzési rend október 1-jétől működik majd, új online rendszer bevezetésével, de lehetőség lesz személyesen és telefonon is időpontot kérni az Egészségügyi Központ recepcióján.
 
A Képviselő-testület négy szervezet által benyújtott kérelem tekintetében döntött önkormányzati vagyoni körbe tartozó vagyoni elemek térítésmentes, illetve kedvezményes hasznosításáról.
 
A Thália Batta Tanoda részére, a kérelmükben foglaltakat méltányolva döntöttek a képviselők a Barátság Kulturális Központ helyiségeinek térítésmentes biztosításáról az október 28-ára tervezett évadzáró produkciójuk bemutatása céljából.
 
A Delfinekkel Együtt az Autistákért Alapítvány részére további 1 évre térítésmentesen biztosítja a Képviselő-testület a Polgárok Háza egy helyiségét, neurofeedback tevékenység végzéséhez.
 
A városban működő iskolák a Sporthalom Kft. által üzemeltetett Sportcsarnokot évente egy alkalommal, egy napra és egy rendezvényre térítésmentesen használhatják.
 
A Széchenyi István Technikum és Gimnázium kérésére az október 20-ai szalagavató ünnepély térítésmentes befogadása mellett, október 19-én a főpróba napján kedvezményes, 15.000 Ft+ ÁFA/óra bérleti díj megállapításával biztosítják a Sportcsarnok használatát az intézmény részére.
 
Szintén a Városi Sportcsarnok tekintetében döntött a Képviselő-testület kedvezményes – 25.000Ft+ÁFA/óra – bérleti díj megállapításáról a Magyar Sportlövők Szövetsége részére. A Szövetség Százhalombattán, a Városi Sportcsarnokban rendezi meg a légfegyveres országos bajnokságot 2024. március 14-17 között.
 
Alapítói ülés keretében döntöttek a képviselők a 100%-os önkormányzat tulajdonú gazdasági társaságok 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának elfogadásáról, valamint módosították a Sporthalom Nonprofit Kft. alapító okiratát.
 
A megelőző évek gyakorlatának megfelelően az idén is arról döntött a Képviselő-testület, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához. A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok támogatása, a vármegyei önkormányzatok támogatása, valamint a felsőoktatási intézményi támogatás. A Képviselő-testület az önkormányzati ösztöndíjrész összegét az előző évi összeget (7.000 Ft/hó) jelentősen megemelve, 15.000 Ft/ hó /fő összeg szerint állapította meg. A képviselők jelentősen megemelték a szociális vetítési alapot is, így az a pályázó részesíthető majd ösztöndíjban, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap ötszörösét, amely jelenleg 142.500Ft. A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület szociális ügyekkel foglalkozó bizottsága dönt majd.
 
A Képviselő-testület korábban meghozott döntése szerint a Százszorszép Óvoda 2023. augusztus 31. napjával megszűnt. Az intézményi épület további hasznosítási céljaként egy, az idősek tartós elhelyezését szolgáló gondozóház kialakítását határozták meg a döntéshozók. Ennek megfelelően kezdődtek meg a tervezési munkák az illetékes szakemberek bevonásával, amelynek eredményeként került a Képviselő-testület elé az 50 fő elhelyezését célzó gondozóház kialakításának koncepcióterve. A testület a tervet megismerve, annak elfogadásáról döntött. A koncepciótervben foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni az új épületrészre vonatkozó építési engedélyezési dokumentációt, valamint a meglévő épület átalakítására és az új épületrész kialakítására vonatkozó komplett kiviteli tervdokumentációt.
 
A Képviselő-testület idén májusban döntött arról, hogy közösségi célú költségvetési programot kíván elindítani. A részletek kimunkálását követően jelen ülésen fogadták el a képviselők a program működésének eljárásrendjét. Hamarosan részletes, közérthető, és minden szükséges információt tartalmazó tájékoztató kerül meghirdetésre az Önkormányzat honlapján és egyéb hirdetési felületeken.
A közösségi célú költségvetésre rendelkezésre álló 80 millió forint a város nyolc választókerülete között oszlik meg, tehát választókerületenként 10 millió forint keretösszeg figyelembevételével valósulhatnak meg a lakossági ötletek, javaslatok. Ezek beadására a 2023. október 1. és november 30. közötti időszakban lesz lehetőség az e célra létrehozott online felületen, illetve papíralapon a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
 
A Képviselő-testület 2022-ben döntött a "Battai Újszülöttek Fája" faültetési program elindításáról és kijelölte a faültetési helyszíneket Óváros, Urbárium, Dunafüred és a Déli Lakótelepi városrészeket érintően. A program sikeressége, az érdeklődők nagy száma új helyszínek kijelölését tette szükségessé a Dunafüredi és a Déli Lakótelepi városrészekben. Ennek megfelelően Dunafüreden a Búzavirág teret, a Déli Lakótelepen pedig a "volt Lőtér" melletti területet jelölték ki új faültetési helyszínként.
Az Óvárosi Csónakos lakópark melletti területen, illetve az Urbáriumban a Gyöngyvirág utca játszótér felőli oldalán kijelölt hely kapacitása a továbbiakban is lehetővé teszi az igények teljesítését.
 
Jóváhagyta a Képviselő-testület az önkormányzati intézmények 2024. évi villamos energia beszerzésére, valamint a városi közvilágítás 2024. évi villamos energia beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárások dokumentációit.
 
A Képviselő-testület korábbi döntése értelmében idén tavasszal 252 db új parkolóhely kialakítására került sor városunkban az északi és déli lakótelepi városrészeket érintően.
Az új parkolóhelyek létrejöttével, az érintett városrészek 5 szakaszán a forgalmi rend megváltoztatása vált szükségessé a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése érdekében. Ezért a képviselők az alábbiak szerint döntöttek a forgalmi rend változtatásáról:
Ady Endre utca: Az Ady Endre utca és a Radnóti utca kereszteződésétől az Ady Endre utca 9. házszámig egyirányú forgalmi rend kerül bevezetésre, az Ady Endre utca 9. házszámtól a Pannónia utca felé megmarad a kétirányú forgalmi rend.
Erkel Ferenc körút: A Jedlik Ányos utca és Irinyi János utca közötti parkolóterület Erkel Ferenc körút felé eső külső parkolórésze egyirányú lesz az Irinyi János utca felé.
A Jedlik Ányos utca és a Bláthy Ottó utca közötti, a Kodály Zoltán sétánnyal párhuzamos átvezető útszakasz egyirányú lesz a Bláthy Ottó utca irányába.
A Jedlik Ányos utca és az Irinyi János utca közötti átvezető útszakaszon az Irinyi János utca irányába egyirányú közlekedési rend kerül bevezetésre.
A Bolyai János utcában az Erkel Ferenc körút felé visszaállítják az egyirányú forgalmi rendet.
Az új forgalmi rend 2023. október 15-étől lesz érvényben.
 
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét a februári ülésén alkotta meg. A rendelet módosítására irányuló tervezet a testület már korábban meghozott döntéseinek költségvetési rendeleten történő átvezetését, továbbá az intézmények által benyújtott és indokolásokkal alátámasztott új igényeket tartalmazza.
Az előterjesztéshez számos egyesület, alapítvány, civil szervezet, egyházi képviselő nyújtott be támogatás iránti kérelmet, melyek elbírálásáról a rendelet megalkotását megelőzően döntöttek a képviselők. E döntési sornak megfelelően a következő szervezetek részesülnek vissza nem térítendő önkormányzati támogatásban:
Százhalombattai Kosárlabda Egyesület 20.000.000Ft összegben működési költségeik fedezetére 10.000.000Ft 2023. évre, 10.000.000Ft 2024. évre
B-Cool Dance Team Sportegyesület 1.000.000Ft összegben Akrobatikus rock "n"roll Bajnokság megrendezésére
Százhalombatta Városi Ifjúsági Sportegyesület 400.000Ft összegben Területi táncverseny megrendezésével kapcsolatos költségek fedezetére
Százhalombattai Ifjúsági Közalapítvány 1.500.000Ft összegben a 25 évnél fiatalabb felnőttek részére B kategóriás gépjárművezetői engedély megszerzéséhez nyújtandó támogatás céljára
"Dubics Tamás" Horgász Egyesület 2.000.000Ft. összegben haltelepítés céljára
Százhalombattai Városi Utánpótlásért Közhasznú Egyesület 4.000.000Ft összegben a felnőtt labdarúgó csapat átvételéből adódó megnövekedett működési költségek fedezetére
Üveghegy Kiadó 600.000 Ft összegben kiadvány megjelentetéséhez
Dunafüredi Vízisport Klub 4.800.000Ft összegben bérleti díjak és edzői bérek fedezetére
Canticum Novum Egyesület 400.000Ft összegben a kórus szlovéniai fellépéséhez, buszköltség fedezetére
Római Katolikus Plébánia 17.000.000Ft összegben a Plébánia épületének I.emeleti felújításához
Százhalombattai Eötvös Loránd Magyar-Angol két tanítási nyelvű Tagozatos Általános Iskola, Eötvös-Effektus Alapítvány 3.505.748Ft összegben digitális labor kialakítása céljából
Százhalom Egészségügyi Közalapítvány 30.000.000Ft összegben az Egészségügyi Központ épületén napelemes rendszer telepítéséhez
Batta X treme Sport Club 5.000.000Ft összegben a mászóterem felújítási költségeinek fedezetére.
 
A költségvetési rendelet-tervezet tárgyalása során döntött a Képviselő-testület arról, hogy az önkormányzati intézményekben dolgozók, valamint az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok, továbbá a Százhalom Egészségügyi Közalapítvány munkavállalói részére a már megállapított cafeteria juttatáson felül további 200.000 Ft/fő összegű cafeteria juttatást állapít meg a 2023. évre.
A juttatás megállapítását a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának szabályairól szóló Kormányrendelet 2023. augusztus 1-jén hatályba lépett rendelkezései tették lehetővé.
 
A rendelet-tervezet vitája során meghozott részdöntések és az előterjesztésben lévő javaslatok szerint alkotta meg a költségvetés módosításáról szóló rendeletét a Képviselő-testület, melynek eredményeként a bevételi és kiadási főösszegek a következők szerint módosultak:
Az Önkormányzat 2023. évi kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatai kiadásainak fedezetét biztosító költségvetés bevételeit 17.720.237.666 Ft összegben állapította meg a Képviselő-testület.
A működési költségvetés bevétele: 17.641.592.208 Ft
A felhalmozási költségvetés bevétele: 78.645.458 Ft
Az Önkormányzat 2023. évi kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatainak költségvetési kiadásait 17.663.236.066 Ft összegben állapította meg a Képviselő-testület.
A működési költségvetés kiadásai: 13.176.975.097 Ft
A felhalmozási költségvetés kiadásai: 4.486.260.969 Ft
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési egyenlegét 57.001.600 Ft többletben állapította meg a testület.
 
Zárt ülés:
Döntés született több, az egészségügyi alapellátás témakörébe tartozó javaslat tárgyában is, így az I. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladatellátási szerződéssel kapcsolatosan, valamint tájékoztatót fogadtak el a képviselők a Háziorvosi Modell program keretében megkötött szerződések teljesüléséről, továbbá a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátásának zavartalansága és folyamatossága érdekében megtett intézkedésekről.
 
Döntés született továbbá a Pro Urbe Százhalombatta kitüntetés, valamint a Szociális Munkáért Elismerő Oklevél adományozásáról, a Pest Vármegyei Közgyűlés Elnökének felkérésére pedig személyi javaslatokat tett a Képviselő-testület a Pest Vármegyei Közgyűlés által alapított kitüntető díjak, elismerések odaítélésére. (Forrás: battanet.hu)