Pályázati hirdetmény
2021-11-09 - Irodahelyiség bérlés a "Polgárok Háza" ingatlanban. 
Százhalombatta Város Önkormányzata
Pénzügyi, Egészségügyi és Városüzemeltetési Bizottságának
42/2021.(IX. 21.) PEVB. sz. határozata alapján
Százhalombatta, Ifjúság útja 7. szám alatti, 2247/1 hrsz-ú "Polgárok Háza" elnevezésű
ingatlanban lévő 603. számú, 11.92 m² alapterületű irodahelyiség bérletére
 
A berendezés nélküli irodahelyiséget 5 év határozott időtartamra lehet bérbe venni, az irodahelyiség kizárólag irodai tevékenységek folytatására (egyesületek részére, alkuszi tevékenységek, pénzügyi tanácsadás folytatására stb.) hasznosítható, kereskedelmi, vagy egyéb szolgáltatói tevékenység abban nem folytatható. 
 
Pályázhat: Minden természetes személy, valamint jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki/amely megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben (továbbiakban: Nvtv.) foglaltak szerint a nemzeti vagyont hasznosító személlyel/szervezettel szemben fennálló követelményeknek, továbbá amely megfelel az Nvtv. 3.§ (1) bekezdés 1 b) pontjában meghatározott átlátható szervezet feltételeinek.
 
 
A helyiség induló bérleti díja:
Bruttó 37.226 Ft/hó
 
Licitlépcső mértéke:
Bruttó 500 Ft/hó
 
Pályázat elbírálása: több pályázó esetén az nyeri el a bérletet, aki/amely a bérleti díjra történő licitálással a legmagasabb bérleti díj megfizetését vállalja.
 
Pályázat nyertese által - a szerződés megkötésekor - fizetendő óvadék összege:
A helyiség havi bruttó bérleti díjának kétszeresét kitevő összeg.
 
A bérleti díjak a Százhalombatta Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, az önkormányzati tulajdonú lakások lakbéréről szóló 15/2009.(VII.08.) Ör. sz. rendeletben rögzítettek alapján, de legalább minden év február 1-jével a KSH által közzétett, az előző évre megállapított általános fogyasztói árindex mértékével emelkednek.
 
Az irodahelyiség és annak felszereltségi állapota a SZÁKOM Nonprofit Kft. munkatársával
(tel: 06-23/354-733) telefonon történő előzetes egyeztetést követően megtekinthető.
A pályázat nyertese a cég profiljának megfelelő belső tér kialakításához szükséges felújítási és átalakítási munkálatokat az ingatlanon, saját költségén végezhet a hatályos jogszabályi előírások betartása, engedélyek beszerzése mellett. Az ingatlanhoz tartozó terület rendben tartása a bérleti jogviszony ideje alatt bérlő kötelezettsége. 
 
Pályázat benyújtásának módja, tartalma:
A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani, amelynek tartalmaznia kell
a pályázó nevét, címét,
a helyiségben végzendő tevékenység megnevezését,
jogi személy esetében a vállalkozói igazolvány másolatát vagy a cégkivonat másolatát,
magánszemély esetében személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya másolatát,
nyilatkozatot, mely szerint az Önkormányzattal szemben bérleti díj, illetve bármely önkormányzati tulajdonú bérlemény után közüzemi díj hátraléka nincs,
nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati feltételeket elfogadja, és a pályázat nyerteseként hozzájárul neve nyilvánosságra hozatalához.
Köztartozásokról szóló 30 napnál nem régebbi, Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított igazolást.
Az Önkormányzattal szembeni adóhátralékról szóló nemleges igazolást. (Nullás igazolás)
 
Amennyiben a pályázó ajánlata nem tartalmazza a pályázati kiírásban felsorolt kötelező mellékleteket, a pályázatot hiánypótlásra felhívás kibocsátása nélkül, a pályázati tárgyalás során érvénytelenné nyilvánítja a pályázati tárgyalás vezetője.
 
 
Pályázat benyújtásának határideje, helye:                        2021. december 08. 12:00 óra
Százhalombattai Polgármesteri Hivatal (Szent István tér 3. I. emelet 161. sz. iroda)
 
Pályázatok bontásának ideje, helye:                                  2021. december 09. 13:00 óra
Százhalombattai Polgármesteri Hivatal (Szent István tér 3. I. emelet 161. sz. iroda)
 
Pályázatból való kizárást vonja maga után az, ha a pályázó a pályázati ajánlat elbírálásakor az önkormányzattal szemben adó-, bérleti díj, köztartozása, illetve bármely önkormányzati tulajdonú bérlemény után közüzemi díj hátraléka van.
 
Pályázati tárgyalás ideje, helye:                                         2021. december 14. 09:00 óra                 
Százhalombattai Polgármesteri Hivatal (Szent István tér 3. I. emelet 161. sz. iroda)
A pályázati tárgyaláson a pályázónak vagy a meghatalmazottjának megjelennie szükséges.
 
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást az érdeklődők a Százhalombattai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Irodáján (I. emelet 161. sz. iroda, tel:23/542-192) dr. Ciordas Ramona vagyongazdálkodási munkatárstól, továbbá a SZÁKOM Nonprofit Kft. munkatársaitól a 23/354-733-as telefonszámon kaphatnak.
 
Százhalombatta Város Önkormányzata fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek minősítse.
 
A pályázati eljárás egyéb feltételei tekintetében a Százhalombatta Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, az önkormányzati tulajdonú lakások lakbéréről szóló 15/2009. (VII.08.) önkormányzati rendelet szerint kell eljárni.